Chưa đến hạn, chủ xe có thể đưa xe đi đăng kiểm sớm không? Quy định mới có thể giúp nhiều người nhẹ nhõm, từ ngay đỡ mất công rồi!