Giải đáp: Xe nào phải nhường đường khi đi qua hầm chui dân sinh?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Đáp án: Xe của bạn phải nhường
Giải thích:Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi qua đường hẹp, trường hợp này xe của bạn bắt buộc phải nhường đường cho phép phía trước.

Biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp” được quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ. Cụ thể như sau:

                                                                                        Hình B.32 – Biển số P.132

– Về cách sử dụng:

a) Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số P.132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp, phải đặt biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới ngược chiều qua đường hẹp”.

b) Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định khi đi vào các đoạn đường hẹp có đặt biển số P.132 và trên hướng ngược lại đang có các loại xe cơ giới đi tới thì phải dừng lại ở vị trí thích hợp để nhường đường.