Từ 1.6, xe tập lái cho người khác sử dụng sẽ bị thu hồi giấy phép

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP (Nghị định 41/2024) mới đây sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Đáng chú ý, liên quan đến giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, Nghị định 41/2024 quy định rõ các trường hợp giấy phép xe tập lái bị thu hồi bắt đầu từ ngày 1.6.2024 (thời điểm Nghị định 41/2024 chính thức có hiệu lực).

Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý theo mẫu quy định

Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý theo mẫu quy định

Cụ thể, điều 11, Nghị định 41/2024 quy định về giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái như sau:

Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý theo mẫu quy định; có hiệu lực tương ứng với thời gian được phép lưu hành ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhưng không vượt quá thời hạn sử dụng hợp pháp đối với xe tập lái.

Bên cạnh đó, khoản 2, điều 11, Nghị định 41/2024 cũng quy định rõ 6 trường hợp giấy phép xe tập lái bị thu hồi. Trong đó, với trường hợp đầu tiên, giấy phép xe tập lái sẽ bị thu hồi nếu cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại khoản 2, điều 3 và khoản 2 điều 6 Nghị định 41/2024.

Nếu để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe cũng sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái

Nếu để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe cũng sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái

Trường hợp thứ hai, các giấy phép xe tập lái bị tẩy xóa, sửa chữa cũng sẽ bị thu hồi.

Trường hợp ba, nếu để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe cũng sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái.

Trường hợp bốn, nếu cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép đào tạo, giấy phép xe tập lái cũng sẽ bị thu hồi.

Trường hợp thứ năm quy định giấy phép xe tập lái bị thu hồi theo đề nghị của cơ sở đào tạo.

Trường hợp thứ sáu, xe tập lái có lắp đặt và sử dụng từ 2 thiết bị DAT trở lên để gian lận trong quá trình đào tạo thực hành lái xe cũng sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Theo Nghị định 41/2024, việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, thông báo đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở đào tạo lái xe được cấp giấy phép xe tập lái phải dừng sử dụng xe ô tô đã bị thu hồi giấy phép xe tập lái trong hoạt động giảng dạy ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp ngay sau khi quyết định thu hồi giấy phép xe tập lái có hiệu lực.