Giấy phép A1 tích hợp với B2, vậy bị tạm giữ giấy phép lái xe A1 vẫn có được lái xe B2 không?

Học bằng lái xe B2 và tất cả những điều cần biết