Năm 2024, biển số xe đang dùng tự động chuyển sang biển số định danh hay chủ xe phải đăng ký?

Hiện nay, nhà nước quản lý các phương tiện giao thông theo biển số định danh. Vậy những biển số xe đang dùng có tự động chuyển sang biển số định danh?

Biển số định danh là gì?

Biển số định danh là biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe với các ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định (căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức, cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Theo quy định mới, biển số xe sẽ được quản lý như sau:

– Chủ xe là công dân Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

– Chủ xe là cá nhân nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Chủ xe là tổ chức: Biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh xác lập (nếu chưa có mã định danh điện tử thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập).

Các quy định về biển số định danh sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2023.

Biển số xe đang dùng có tự động chuyển sang biển số định danh?

Sau khi Bộ Công An ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA thì trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, báo đài đã tuyên truyền rất nhiều về biển số xe định danh cho người dân và ai cũng hiểu tất cả biển số xe 5 số là biển định danh của người dân.

Tuy nhiên ngày 7/11/2023, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Công văn số 5080/C08-P4 quy định với biển 5 số có ký hiệu theo dạng 29C3, 41A1… thu hồi sẽ bị mất (theo Khoản 5 Điều 37). Quy định này sẽ trái với Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Về vấn đề này, Bộ Công an giải trình như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.

Tại Khoản 1 Điều 39 về Điều khoản chuyển tiếp có quy định: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Do vậy, đối với biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA (15/8/2023) có hiệu lực mà chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số thì cơ sở dữ liệu đăng ký của Bộ Công an sẽ tự động định danh biển số cho chủ xe thông qua mã định danh của chủ xe. Hiện nay, việc đăng ký, cấp biển số định danh thực hiện bình thường, không có vướng mắc gì.