Trong tình huống này, những phương tiện nào v:i ph:ạm quy tắc giao thông?

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông là không thực hiện đúng những quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Những phương tiện nào vi phạm quy tắc giao thông? - 1

Những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe tải (D), xe con (B)

Theo hình vẽ, xe tải (D) và xe con (B) đều đè lên vạch nét liền nên vi phạm quy tắc giao thông.