Từ nay trở đi: Những lỗi vi ph-ạm xe máy dưới đây được nộp ph-ạt tại chỗ, người dân nắm rõ để không bị thiệt

Khi lưu thông xe máy trên đường, có những lỗi vi phạm sau bạn sẽ được phép nộp phạt tại chỗ.