Năm 2024: Xe đã đăng ký biển 5 số có phải chuyển sang biển số định danh không?

Xe đã đăng ký biển 5 số có phải chuyển sang biển số định danh không?Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Ảnh: Quang Việt
Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA (có hiệu tự từ ngày 15 tháng 8 năm 2023) quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

1. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

2. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

3. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của thông tư này.

4. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

5. Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại thông tư này.

6. Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

Như vậy, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe và xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của thông tư này.