Trường hợp này xe tải hay xe con phải nhường đường?

Nhường đường tại nơi đường giao nhau là một trong những điều cần nắm vững khi tham gia giao thông.

Xe nào phải nhường đường trong tình huống giao thông này?

Xe tải

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “giao nhau với đường không ưu tiên” được ký hiệu là W.207.
Biển báo W.207 nếu được đặt trên đường ưu tiên thì được dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên. Còn nếu được đặt tại trục đường chính sẽ báo hiệu sắp tới đoạn giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự.
Các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường mà có đặt biển báo giao nhau với đường không ưu tiên thì được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau trước. Các xe này chỉ phải nhường đường cho các loại phương tiện được quyền ưu tiên quy định.
Trong trường hợp này cho thấy xe tải đi từ đường không ưu tiên nên phải nhường đường.